Všeobecné Obchodní Podmínky placené inzerce portálu SlevoCar.czObecná ustanovení
1. Společnost JITIS CZ s.r.o. se sídlem na adrese Kukulova 24, 169 00, Praha 6, IČ: 25088378, zapsána 31. října 1996 pod spisovým číslem C 48579 vedená u Městského soudu v Praze. (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetových serveru SlevoCar.cz (dále jednotlivě jako „Server“), dostupný na adrese (URL) http://www.slevocar.cz (dále jen „Služba“).
2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jen „Administrační systém“) sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky motorových vozidel.
3. Objednatelem placené inzerce je fyzická či právnická osoba (dále jen „Objednatel“) objednávající přístup do Administračního systému, jehož prostřednictvím lze zadávat jednotlivou řádkovou inzerci na stránkách Služby.

Rozsah a obsah předmětu plnění
4. Placený přístup do Administračního systému Služby se objednává na základě registrace Objednatele na Serveru. 
5. Službu lze objednat jednorázově pro podání jednoho inzerátu s platností 30 dní nebo paušálně pro dané časové období. Minimální období, na které je možno Službu objednat, jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce. Maximální období, na které lze Službu objednat, je 1 rok, tj. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, s tím, že po uplynutí objednané doby se Služba automaticky prodlužuje o stejné období, pokud Objednatel alespoň 1 kalendářní měsíc před ukončením objednané doby neprojeví vůli Službu neprodloužit. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit předplatné na další období na účet Provozovatele nejpozději do začátku dalšího období. 
6. Placený přístup do Administračního systému Služby Objednateli umožňuje: 
-zobrazit nabídku produktu nabízeného Objednatelem včetně fotografie a youtube videa tohoto produktu na Serveru
-uvést technické a doplňkové informace k nabízenému produkt
-zobrazit kontaktní údaje Objednatele, uvést otevírací dobu Objednatele, zobrazit mapu a logo Objednatele.
7. Objednatel obdrží ke svému účtu v Administračním systému uživatelské jméno (login) a heslo. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám či se pokoušet o neoprávněný přístup a/nebo neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě závadného jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Administračního systému a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla a za náhradu vzniklé škody.
8. Objednatel je oprávněn zadávat přes Administrační systém pouze vlastní inzerci. Objednatel je oprávněn zadávat inzerci toliko na produkty, které má aktuálně v nabídce, a v případě jejich prodeje takovou inzerci odstranit.
9. Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby uvedené v platném Ceníku inzerce SlevoCar.cz.
10. Objednatel bere na vědomí, že údaje zveřejňované Objednatelem na Službě jsou přístupné všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.
11. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu níže uvedeným způsobem (Finanční podmínky).
12. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v Administračním systému, včetně identifikace fakturačního subjektu, jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu.
13. Objednatel se zavazuje zveřejňovat přes Administrační systém pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje ihned aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde k jakékoliv změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.
14. Objednatel je povinen uvádět v inzerátech reálnou a konečnou prodejní cenu vozidla při platbě ceny vozidla v hotovosti nebo bankovním převodem, a to v Kč. Objednatel je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s inzerovaným produktem. V inzerátech nelze uvádět odkaz na další internetové stránky či nabídku formou URL či hypertextových odkazů apod.
15. Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby, tj. i do náhledu konkrétního inzerátu, umístit reklamu třetího subjektu či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně reklamy na zboží či služby Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Objednatele.
16. Provozovatel si vyhrazuje právo blokovat a/nebo smazat inzeráty obsahující zavádějící či klamavé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto inzeráty. Provozovatel si dále vyhrazuje právo blokovat a/nebo smazat inzeráty odporující těmto Smluvním podmínkám (dále jen „Podmínky“), a to též bez náhrady. Pokud bude Objednatel opakovaně uvádět zavádějící či klamavé údaje, je Provozovatel oprávněn bez náhrady blokovat a/nebo smazat celou databázi inzerce Objednatele na Serverech.
17. Objednatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky pro server SlevoCar.cz.
18. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
-jsou v rozporu s právním řádem České republiky;
-jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;
-svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele; anebo
-jsou v rozporu s těmito Podmínkami či v rozporu s pravidly inzerátů pro Službu.
19. Veškerá data zadává Objednatel do Administračního systému Provozovatele na vlastní náklady a vlastními silami.
20. V případě, že Provozovatel zjistí, že Objednatel v rámci své registrace zadává inzerci jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci tohoto Objednatele smazat bez náhrady.
21. Objednatel může kdykoli zrušit svojí registraci v Službě, a to písemně na e-mailovou adresu: info@slevocar.cz. Do předmětu daného e-mailu uvede „Žádost o zrušení registrace“. Email musí být odeslán z registrované adresy Objednatele.
22. Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli obchodní sdělení týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících, jakož i o produktech třetích osob.
23. Osoby, které nezadávají inzeráty v rámci své podnikatelské činnosti, ale jako soukromé osoby, mohou Službu využít také na vkládání krátkodobých jednorázových inzerátů, které se objednávají na 30 dnů za cenu uveřejněnou při jejich vkládání v Administračním rozhraní pro vkládání jednorázových inzerátů. 
24. Objednatel se zavazuje u všech svých inzerátů dodržovat níže uvedená Pravidla inzerce SlevoCar.cz
25. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si však vyhrazuje právo kontroly inzerátů, jak namátkové tak cílené, a to zejména inzerátů, které byly označeny jako závadné přes tlačítko pro nahlašování závadných inzerátů. Zjistí-li Provozovatel, že existuje důvodné podezření o tom, že daný inzerát vykazuje znaky klamavé či dokonce podvodné nabídky, Provozovatel si vyhrazuje právo takový inzerát bez náhrady a upozornění smazat a účet k přístupu do Administračního systému zablokovat.
26. Objednatel se dále zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Administračního systému, a že případné nároky třetích osob vůči Provozovateli vzniklé v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, v plné výši odškodní.
27. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Administračním systému.

Finanční podmínky
28. Služba je zpoplatněna dle platného Ceníku inzerce SlevoCar.cz a Provozovatel je oprávněn vyžadovat platbu předem.
29. Jednotlivé inzeráty a paušální platby je možné platit pouze převodem na základě vyžádání zálohové FA. Profesionální prodejci mohou platit také převodem na účet Provozovatele. V případě prodlení je Provozovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z dlužné částky ve výši 0,15% za každý den prodlení.
30. Provozovatel se zavazuje vystavit Objednateli fakturu - daňový doklad do 15 dnů ode dne přijetí platby na účet Provozovatele. Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji dle registrace Objednatele. Objednatel souhlasí s elektronickou fakturací. Daňové doklady budou zasílány na kontaktní údaje uvedené v registraci.
31. Objednatelem zadaná inzerce je poprvé zveřejněna až dnem připsání úhrady za Službu na účet Provozovatele.
32. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit inzerci Objednatele v případě neuhrazení celé fakturované částky či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu nebo nesprávně uvedený variabilní symbol). Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet Provozovatele připsány. Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky inzerce Objednatele v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem.
33. Provozovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu Ceníku inzerce SlevoCar.cz. Tyto změny nemají vliv na již Objednatelem uhrazené Služby. 

Reklamace
34. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem na info@slevocar.cz.
35. Lhůta pro uplatnění reklamace je 14 kalendářních dnů ode dne, kdy Objednatel zjistil nebo mohl zjistit pochybení, podle toho, která skutečnost nastala dříve. V případě neuveřejnění anebo chybného uveřejnění inzerátu je reklamační lhůta 14 kalendářních dní ode dne, kdy byl anebo měl být inzerát uveřejněn. Lhůta pro vyřešení reklamace ze strany Provozovatele je 30 kalendářních dní ode dne jejího řádného uplatnění.
36. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost Služby, která se týká a negativně ovlivňuje zveřejnění inzerce objednané Objednatelem, po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
37. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti Serverů resp. jednotlivých WWW stránek Provozovatele.
38. Námitky vůči vystaveným daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednateli, je povinen Objednatel uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 kalendářních dnů po doručení daňového dokladu.

Závěrečná ustanovení
39. Záležitosti těmito Podmínkami neupravené se řídí příslušnou právní úpravou.
40. Součástí těchto Podmínek jsou také Pravidla inzerce SlevoCar.cz a Ceník inzerce SlevoCar.cz.
41. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
42. Jakékoliv užití obsahu Serverů, popř. jeho částí, Objednatelem jiným způsobem než pro účely, k nimž jsou Servery určeny, zejména jakékoliv šíření obsahu Služby, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného obsahu Služby. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených v Serverech pro osobní potřebu v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou zakázány.
43. Dojde-li ke změně jakýchkoliv fakturačních údajů a kontaktních osob, jak u Objednatele, tak u Provozovatele, jsou Provozovatel a Objednatel povinni se o tom vzájemně neprodleně informovat. Provozovatel tak provede obesláním informačního emailu, objednatel pak změnou registrovaných údajů na serveru SlevoCar.cz.
44. Veškeré písemnosti zasílané poštou se považují za doručené pátým dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.
45. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek s tím, že změnu vždy zveřejní na internetových stránkách Služby a zároveň před účinností takové změny vyrozumí Objednatele o změně Podmínek prostřednictvím e-mailu zaslaného na emailovou adresu Objednatele uvedenou v Administračním rozhraní. V případě, že Objednatel nesouhlasí se změnou smluvních podmínek, může ukončit registraci a v tomto případě mu náleží vrácení poměrné části úhrady za registraci. V případě, že Provozovateli nebude do 14 kalendářních dnů ode dne zaslání oznámení o změně Podmínek doručeno oznámení Objednatele o rozhodnutí o ukončení registrace z důvodu nesouhlasu s novými smluvními podmínkami, považuje Provozovatel tuto skutečnost za souhlas s novým zněním smluvních podmínek.
46. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.01.2014.