Pro bannerovou reklamu na serveru Slevocar nás kontaktujete na info@jitis.eu

Pravidla inzerce SlevoCar.cz

1. Administrační systém je určen pro samoobslužné vkládání, správu a zveřejňování inzerce na Server, před vstupem do systému se musí Objednatel přihlásit (autorizovat).
2. Inzertní obsah je přijímán v českém jazyce, s diakritikou a celkově v souladu s platnými pravidly českého pravopisu.
3. URL stránka uvedená v inzerátu, na kterou je uživatel Služby přesměrován, musí být funkční a obsahově synchronní, z dané URL stránky musí být možnost vrátit se na stránky Serveru jediným kliknutím na tlačítko zpět. V inzerátech na Službě nesmějí být zveřejňovány odkazy na jiné inzertní servery se stejným zaměřením jako Služba.
4. Předmětem vkládaného inzerátu musí být prodej vozidla nebo náhradního dílu za stanovenou pevnou cenu nebo příp. nabídka přenechání vozidla na leasing. Nejsou akceptovány inzeráty týkající se pronájmu (s výjimkou přenechání leasingu), koupě, zapůjčení nebo aukce vozidla.
5. Objednatel se zavazuje zařazovat inzeráty do odpovídající rubriky Služby dle typu a druhu vozidla a co nejrychleji aktualizovat inzeráty, když dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených.
6. Objednatel se zavazuje zařazovat odpovídající údaje o vozidlech do správných kolonek a míst k tomu určených a nezveřejňovat žádné kontaktní informace na osoby, společnosti nebo webové stránky mimo tato místa nebo mimo popis inzerátu.
7. Objednatel se zavazuje v prezentované nabídce či poptávce poskytovat informace pravdivé a úplné, a to vždy včetně finální tržní ceny vozidla či náhradního dílu při platbě v hotovosti nebo bankovním převodem a včetně DPH, je-li plátcem DPH, a včetně příslušné fotodokumentace. Objednatel není oprávněn vkládat či importovat do databáze na Serveru identické nabídky vozidel s různou nebo nulovou cenou či drobnými odchylkami popisu.
8. Přenechání užívání vozidla na leasing musí být rozepsáno na počty a výši splátek a leasingová cena musí být uvedena v kolonce tomu určené.
9. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu inzerátů. V detailu nebo v textu inzerátu je zakázáno:
-uvádět verzálkami psaná slova (pokud se nejedná o zkratky či názvy, které se oficiálně zapisují pouze verzálkami),
-uvádět více než jeden vykřičník (před vykřičníkem nesmí být mezera),
-psát tázací, zvolací a rozkazovací věty,
-uvádět několikanásobné opakování slova/fráze, nadměrnou interpunkci (tři tečky), emotikony (tzv. „smajlíky“), HTML značky,
-používat superlativy a objektivně neposouditelné zmínky o kvalitě inzerovaného produktu, např.: „nejlepší služby poskytované…“,
-uvádět věty typu „vše, co jste kdy chtěli vědět o…“, „přijďte se podívat…“, které nijak nesouvisejí s inzerovaným produktem,
-uvádět obchodní sdělení, reklamu či zmínky o konkurenci,
-uveřejňovat neautorizované fotografie, např. fotografie okopírované od jiných uživatelů Služby,
-uvádět v jednom inzerátu více produktů k prodeji.
•U fotografií a videoinzerátů:
-je zakázáno zobrazovat loga Objednatele či jiného subjektu nebo jiná reklamní sdělení (např. značku vozidla) na místě určeném pro fotografii vozidla,
-je zakázáno zobrazovat namísto fotografie nabízeného produktu ilustrační fotografii nebo textové informace (např. o tom, že fotografie bude teprve dodána nebo že je vozidlo již prodáno),
-je zakázáno fotografie jakkoli zvýrazňovat nebo opatřovat rušivými prvky např. barevnými rámečky nebo textovými informacemi,
je žádoucí zobrazovat fotografie odpovídající skutečnému stavu inzerovaného vozidla.
10. Provozovatel je oprávněn smazat bez upozornění zejména inzeráty obsahující spekulativní či nulovou cenu, neautorizované fotografie, identické (duplicitní) inzeráty s rozdílnou cenou od různých objednatelů či od stejného objednatele, inzeráty s nepřiměřenými hodnotami či s údaji, které jsou odlišné od údajů (včetně počtu zveřejněných inzerátů) prezentovaných samotným Objednatelem na vlastních www stránkách, nebo existuje-li podezření z klamání spotřebitele či jiného jednání, jež by mohlo být v rozporu s dobrými mravy.
11. Provozovatel není povinen sdělovat kritéria řazení (relevance) inzerátů ve výpisu. Provozovatel však zaručuje, že řazení inzerátů je jednotné a plně zautomatizováno pro všechny uživatele Služby.
12. Provozovatel poskytuje všem uživatelům používajícím Službu technickou podporu na info@slevocar.cz.
13. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerci kdykoli pozastavit či ukončit, vyřadit inzeráty nebo Objednatele z Administračního systému, odepřít Objednateli přístup na Službu z důvodu závažného porušení některého ustanovení těchto Pravidel anebo z důvodu opakovaného (dvakrát a více) méně závažného porušování Pravidel, a to vše bez náhrady. Při zjištění porušení těchto Pravidel inzerce bude Objednateli zaslána na kontaktní e-mailovou adresu výzva k neprodlené nápravě do 3 kalendářních dnů. Pokud Objednatel nezjedná ve stanovené lhůtě nápravu, může Provozovatel inzerci, která porušuje tato Pravidla, bez náhrady smazat resp. ukončit s Objednatelem bez náhrady spolupráci.